סיבוב דפים

PDF Extra: rotating pages


“ סובב ” התכונה מיוצגת על ידי התכונה   PDF Extra: rotate pages icon . כפי שהשם מרמז, תכונה זו מאפשרת לך לסובב עמוד בודד או בחירת עמוד בכיוון השעון או נגד כיוון השעון. לחיצה על “ סובב דפים ” מהתפריט הנפתח יחשוף הגדרות מתקדמות, כגון סיבוב עמודים ב-180 מעלות, וכן כמה עמודים לסובב בו-זמנית:

  • כל הדפים
  • הדפים שנבחרו
  • טווח דפים מותאם אישית

PDF Extra: rotating pages - advanced options